top of page
Voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, inclusief aanbiedingen, en overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van producten en/of het verlenen van diensten, tenzij schriftelijk anders met ons is overeengekomen.

1.2 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing door de koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door de koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nooit aanvaard.

 

Artikel 2: Aanbieding en aanvaarding

2.1 Al onze aanbiedingen, hetzij in de vorm van speciale aanbiedingen of lopende prijzen of voorraadoverzichten, zijn slechts indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer wij het aanbod schriftelijk hebben aanvaard of de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

 

Artikel 3: Levering

3.1 De vermelde levertijden zijn slechts indicatief en vormen geen verbintenis tot levering op de vervroegde datum. Er moet rekening worden gehouden met de gebruikelijke tolerantie, eigen aan de aard van de sector. Elke vertraging kan nooit aanleiding geven tot herstellingen, boetes of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats bij het verlaten van ons bedrijf of bij het verlaten van het bedrijf van onze leverancier.

3.3 Het productrisico gaat over op de klant wanneer:

  1. de goederen worden geleverd op het afleveradres van de klant met het eigen transportmiddel van All That Dance of

  2. bij overhandiging van de goederen aan de vervoerder in het geval van zendingen af fabriek.

3.4 Wij stellen vervangen materialen of producten alleen ter beschikking aan de koper indien deze hier bij het geven van de reparatieopdracht uitdrukkelijk om heeft verzocht. Voor het overige blijven deze materialen of producten ons eigendom zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vergoeding.

3.5 De koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren nadat wij hem hebben medegedeeld dat de goederen tot zijn beschikking staan.

 

Sectie 4: Vervoer

4.1 Het transport van onze goederen, ook indien dit franco is overeengekomen, geschiedt steeds voor risico en risico van de koper, zelfs indien de vervoerder verlangt dat de vrachtbrieven, transportadressen etc. een clausule bevatten waarin alle transportschade wordt toegerekend onder de verantwoordelijkheid van de afzender.

4.2 Bij gebreke van enige andere aanduiding die door de koper aan ons is meegedeeld, wordt de wijze van transport (inclusief de geconsolideerde verzending en inclusief de verpakking) steeds door ons bepaald, maar zonder dat wij hiervoor enige verantwoordelijkheid aanvaarden. Aan eventuele specifieke wensen van de koper wordt alleen gevolg gegeven als deze heeft verklaard de meerkosten te dragen.

 

Artikel 5: Prijs

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle prijzen inclusief BTW.  en zonder aftrek of korting.

5.2 Alle bestellingen dienen door ons te worden geaccepteerd. Opgenomen bestellingen, aanbiedingen van onze vertegenwoordigers, binden ons pas na bevestiging van ons. Vanwege de variaties die kunnen optreden tussen de verzending van een bestelling en de uitvoering ervan, zijn onze prijzen niet-bindend en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden verhoogd of verlaagd. De elementen waarvan is aangegeven dat ze de basis kunnen vormen voor een prijswijziging, worden slechts ter indicatie gegeven. In dat geval heeft de koper het recht om de bestelling per aangetekend schrijven te annuleren binnen de drie dagen na kennisgeving van de prijsverhoging.

 

Artikel 6: Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn onze facturen direct betaalbaar bij bestelling, hetzij op een door ons opgegeven bankrekening, binnen de op de factuur vermelde termijn, hetzij via Paypal. Verrekening of verrekening van enige korting is niet toegestaan.

6.2 Wij hebben te allen tijde het recht vooruitbetaling van het gehele of een deel van het verschuldigde bedrag van de koper te verlangen of enige andere vorm van zekerheid te vorderen. Indien de koper niet ingaat op ons verzoek tot vooruitbetaling of zekerheidstelling, zijn de bepalingen van artikel 12 van deze overeenkomst van toepassing.

6.3 In geval van aankoop op rekening, alleen mogelijk na voorafgaand schriftelijk akkoord van ons, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Betalingen na hun vervaldag dragen van rechtswege, zonder ingebrekestelling, rente berekend op basis van het gepubliceerde tarief dat van toepassing is op handelstransacties, waarbij het bedrag van alle andere facturen onverwijld en volledig van rechtswege betaalbaar wordt. Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de facturen, met een minimum van 75 euro per factuur, als clausule boete voor de kosten van buitengerechtelijke incasso en contractuele schade, onverminderd overige ter zake geldende incassokosten.

6.5 Betaling zonder voorbehoud, zelfs van een deel van het factuurbedrag, geldt als aanvaarding van die factuur. Eventuele aanbetalingen worden steeds aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en onverminderd. In geval van niet-betaling op de vervaldag, evenals wanneer de solvabiliteit van de klant in het gedrang komt, behouden wij ons het recht voor om alle leveringen stop te zetten. Bovendien, indien een ingebrekestelling verzonden per aangetekende brief gedurende 15 dagen onbeantwoord blijft, heeft de verkoper het recht om dit contract als opgelost in zijn geheel te beschouwen of als verbroken voor het nog niet uitgevoerde deel, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding gelijk aan tot 30% van het factuurbedrag als vergoeding van zijn verschotten en gederfde winst, zonder dat de verkoper het bestaan en de omvang van de schade hoeft te bewijzen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van het contract te vorderen en/of de werkelijke schade vast te stellen.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door ons aan de koper verkochte goederen blijven ons eigendom totdat de koper aan alle eisen van ons uit hoofde van deze overeenkomst of soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, totdat hij de krachtens deze overeenkomst of soortgelijke overeenkomsten verrichte of nog te verrichten diensten heeft betaald en zolang hij niet aan de eisen van onze kant heeft voldaan wegens tekortkomingen in de nakoming van dergelijke verplichtingen, waaronder boetes, rente en kosten.

7.2 Zolang hij niet aan voornoemde eisen heeft voldaan, is de koper niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht of een pandrecht zonder bezit te vestigen en verbindt hij zich jegens derden die zulk een recht op deze producten, te verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. De koper verbindt zich er ook toe geen enkele akte te ondertekenen waardoor een pandrecht op de producten zou worden gevestigd, in welk geval de koper zich schuldig zou maken aan verduistering.

7.3 Naast het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verplicht de koper zich om op eerste verzoek van ons een pandrecht zonder bezit ten behoeve van ons voor te behouden en, voor zover nodig, op de door ons in eigendom aan de koper geleverde producten, tot zekerheid van al onze huidige en toekomstige vorderingen, uit welken hoofde dan ook.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Onverminderd de garantiebepalingen, zoals uiteengezet in artikel 9, sluiten wij uitdrukkelijk iedere verdere aansprakelijkheid jegens de koper uit voor enigerlei schade, ontstaan door welke oorzaak dan ook, waaronder begrepen alle directe schade en indirecte, zoals gevolg- of bedrijfsschade, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ons handelen of onze grove schuld of door het handelen of de grove schuld van onze arbeiders en/of onze hulppersonen.

8.2 Indien en voor zover onze aansprakelijkheid, om welke reden dan ook mocht ontstaan, is deze te allen tijde beperkt tot de waarde van het door ons geleverde, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de bij aflevering behorende factuur, met dien verstande dat wij aansprakelijk zijn. uitsluitend voor het maximale bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

 

Artikel 9: Garantie

9.1 Op de door ons geleverde producten verlenen wij uitsluitend garantie voor zover hun fabrikant of leverancier ons garantie op deze producten verleent en de fabrikant of leverancier deze garantie jegens ons honoreert.

9.2 Eventuele reparaties en/of materialen die voor garantie in aanmerking komen, dienen direct te worden betaald, inclusief bijkomende kosten zoals sleep-, auto-, accommodatie- en rentekosten. Vergoeding van enig bedrag wordt alleen verleend indien de betreffende fabrikant of leverancier zich ertoe verbindt een beroep te doen op garantie, in dit geval tot maximaal het bedrag dat door de betreffende fabrikant of leverancier aan ons wordt vergoed.

 

Artikel 10: Ruilen/retourneren van goederen

De door ons verkochte goederen worden na het verstrijken van een termijn van 15 . niet meer teruggenomen of geruild  dagen na ontvangst.

Retourneren vindt alleen plaats volgens de onderstaande procedure:

  • U moet aan uw pakket hechten  het retourformulier  eerder ingevulde die bij uw pakket was gevoegd, evenals een fotokopie van uw factuur.

  • De producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, met hun label en eventuele accessoires, in perfecte staat voor wederverkoop.  Ze mogen dus niet gebruikt, gewassen of beschadigd zijn. Het retouradres is als volgt: All That Dance, 55, rue Grande – 7330  Saint Ghislain  - België

  • Verzendkosten retourneren  zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

 

Artikel 11: Overmacht

In het geval van een vreemde oorzaak – bijvoorbeeld ongevallen, lock-out, brand, gebrek aan transportmiddelen, oorlog, staking, natuurrampen, uitzonderlijk tekort aan grondstoffen en goederen, enz. –, zelfs indien deze buitenlandse oorzaak niet leidt tot een definitieve en/of totale onmogelijkheid tot nakoming, hebben wij automatisch het recht om onze verbintenis eenzijdig op te schorten of te annuleren, na echter de klant hiervan op de hoogte te hebben gebracht, en dit zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van een vergoeding.

 

Artikel 12: Opschorting en beëindiging

Indien de klant de verplichtingen uit deze overeenkomst of enige andere met hem gesloten overeenkomst niet, niet binnen de gestelde termijnen of niet volledig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of de procedure daartoe aanhangig is, indien in liquidatie, als alle of een deel van zijn producten in beslag worden genomen of zijn bedrijf wordt stilgelegd, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten, zelfs als we zijn begonnen met de uitvoering ervan, of om het contract of een deel ervan te beëindigen dat nog niet is uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd eventuele andere aan ons toekomende rechten.

 

Artikel 13: Vrijstelling van aansprakelijkheid

13.1 De niet-nakoming van de levering en de zichtbare gebreken dienen ons uiterlijk binnen 48 uur na de levering per aangetekend schrijven te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan wij elke klacht als niet-ontvankelijk beschouwen.

13.2 Elke vordering op grond van verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek, op straffe van onontvankelijkheid van de vordering op grond van artikel 1648 C.civ. Bovendien moet deze vordering op straffe van verval binnen een jaar na levering worden ingesteld. Bij aansprakelijkheid onzerzijds is het aan de koper om de schade concreet aan te tonen.

13.3 Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden geacht, is onze verplichting beperkt tot vervanging of herstel van de gebrekkige of beschadigde goederen en wordt het verlies beperkt tot de kostprijs van de verkochte goederen. Geen enkel ander nadeel van de koper of een derde zal aanleiding geven tot schadevergoeding.

13.4 In ieder geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten wanneer de schade het gevolg is van de combinatie van een defect in het product en de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. Indien nodig verbindt de koper zich ertoe de bijzondere garantievoorwaarden van zijn leverancier/producent door te geven aan zijn klanten.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Klachten zijn alleen geldig indien ze ons bereiken binnen 8 dagen na levering van de goederen. Ze worden niet aanvaard als ze niet schriftelijk worden verzonden naar het adres van onze maatschappelijke zetel. Het indienen van een klacht door onze klant schort in geen geval zijn betalingsverplichting op overeenkomstig artikel 6 van onze verkoopvoorwaarden.

14.2 Al onze contracten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

14.3 Wij kunnen enkel worden gedagvaard voor de rechtbank in het rechtsgebied waarin onze maatschappelijke zetel is gevestigd (gerechtelijk arrondissement Bergen).

14.4 Van zodra wij als eiser optreden, zijn naar onze keuze de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen of de rechtbank van de woonplaats van de koper bevoegd.

bottom of page